Funkcja typu void

powrót

Funkcja typu void (odpowiednik procedury w PASCALU) nie zwraca żadnych danych, które można byłoby poddać dalszej obróbce. Funkcja tego typu może wykonywać pewne czynności, ale nie przekazuje informacji zwrotnej. Słowo kluczowe void oznacza "pusty", informuje, że nic nie będzie zwracane.

 

Wyobraźmy sobie, że tworzymy funkcję, która będzie czyścić ekran. Zauważmy, że oprócz czyszczenia, żadne dane nie będą przekazywane dalej, czyli ten typ jak najbardziej sie do tego nadaje.

 

Weźmy przykład funkcji wyznaczającej ilość cyfr podanej liczby całkowitej. W tym przypadku tym void się nie sprawdzi, ponieważ informacją zwrotną w tym przypadku będzie ilość cyfr danej liczby.

 

Prześledźmy przykład:

 

Przykład. Napisz funkcję, która jako argument pobierze znak i powieli go 20 razy.

Rozwiązanie
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

void powiel(char znak)
{
	for(int i=0; i<20; i++)
		cout<<znak;

	cout<<endl;
}

int main()
{

	char znak;

	cout<<"Podaj znak, który chcesz powielić 20 razy: ";
	cin>>znak;
	
	//wywołanie funkcji powiel(char)
	powiel(znak);

	system("pause");
	return 0;
}

 

 

Zauważmy, że funcje tego typu wywołujemy wypisując tylko jej nazwę z ewentualnymi argumentami (gdy tych argumentów nie ma, podajemy nazwę wywoływanej funkcji z pustym nawiasem np. powiel()).