Najbardziej oddalona para punktów

Algorytm wyznacza odległość między najbardziej oddaloną od siebie parę punktów na prostokątnym układzie współrzędnych w czasie O(n log n).

//algorytm.edu.pl
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pkt pair<long long, long long>

//start - punkt, wzgledem ktorego bedziemy sortowac
pair <long long, long long> start;
stack<pkt> otoczka;

//sprawdzam, w ktorym kierunku skrecam
//jesli zwracany wynik jest ujemny, to w lewo, jesli dodatni to w prawo,
//jesli zero to ide prosto
long long iloczyn_wektorowy(pkt X, pkt Y, pkt Z)
{
  long long x1 = Z.first - X.first, y1 = Z.second - X.second,
    x2 = Y.first - X.first, y2 = Y.second - X.second;
  return x1*y2 - x2*y1;
}

//zwracam stos z wierzcholkami otoczki
stack<pkt > buduj_otoczke(vector <pkt > P)
{
  stack<pkt > stos;
  stos.push(P[0]);
  pkt X = P[0], Y = P[1];
  for(int i=2; i<P.size(); i++)
  {
    // dopóki skręcam w prawo lub ide prosto
    //usuwam niepotrzebne wierzcholki ze stosu
    while(iloczyn_wektorowy(X, Y, P[i])>=0)
    {
      Y = X;
      stos.pop();
      if(stos.empty())break;
      X = stos.top(); //X <- P[0]
    }
    stos.push(Y);
    X = Y;
    Y = P[i];
  }
  return stos;
}

bool porownaj(pkt A, pkt B)
{
	//ustawiam wierzcholek startowy na poczatku tablicy
  if(A==start)return 1;
  if(B==start)return 0;
  //-------------------------------------------------
  
  //jesli dla dwoch punkow kat jest taki sam, to najpierw
  //wez ten, ktory ma mniejsza wspolrzedna x
  if((A.second-start.second)*(B.first-start.first) ==
  (A.first-start.first)*(B.second-start.second))
    return A.first<B.first;
    
  return (A.second-start.second)*(B.first-start.first) <
  (A.first-start.first)*(B.second-start.second);
}

long long sqr(long long a){
	return a*a;
}
long long odleglosc(pair<long long, long long>a, pair<long long, long long>b)
{
 	return sqr(a.first - b.first) + sqr(a.second - b.second);
}

int main()
{
	ios::sync_with_stdio(0);
  int n;
  cin>>n;

  vector <pkt > P(n);

  for(int i=0; i<n; i++)
  {
    cin>>P[i].first>>P[i].second; //P(x, y) = (P.first, P.second)
    //szukam wieszcholka najnizej polozonego
    //a w przypadku remisu, najbardziej na lewo
    if(i==0)
      start = P[i];
    else
      if(P[i].second == start.second)
        start.first = min(P[i].first, start.first);
      else
        if(P[i].second < start.second)
          start = P[i];
  	//------------------------------------------------
  }
  //sortowanie katowe wzgledem punktu polozonego
  //najbardziej na dole, a w przypadku remisu 
  //najbardziej na lewo
  sort(P.begin(), P.end(), porownaj);
  P.push_back(start);

  stack<pkt > stos = buduj_otoczke(P);
	stos.push(start);
	//wypisanie wierzcholka startowego
//	cout<<start.first<<' '<<start.second<<endl;
	
	//wypisanie kolejnych wierzcholkow otoczki wypuklej
	long long M = 0, M_pom = 0;
	vector <pair <long long, long long> >tab;
  while(!stos.empty())
  {
  	//kopiowanie wierzchołków otoczki do vektora
    tab.push_back(stos.top());
    stos.pop();
  }
	int j = 1;
	for(int i=0;i<tab.size();i++)
	{
		//szukanie najbardziej oddalonych od siebie punktów
		M_pom = odleglosc(tab[i],tab[j]);
		while(j+1<tab.size() && M_pom < odleglosc(tab[i],tab[j+1])) {M_pom = odleglosc(tab[i],tab[j+1]);++j;}
		M = max(M_pom,M);
	}
	cout<<fixed<<setprecision(2)<<sqrt(M);
  return 0;
}