Programowanie i algorytmy

Matura 2015 - nowa formuła, zadanie 4

powrót

Rozwiązanie zadania 4 - matura 2015 - nowa formuła

Treść zadania:

W pliku liczby.txt znajduje się 1000 liczb naturalnych zapisanych binarnie. Każda liczba zapisana jest w osobnym wierszu. Pierwsze pięć wierszy zawiera następujące liczby:

 • 11010100111
 • 11110111111011101
 • 1010100111010100
 • 1101111111111111111111010100101010101001
 • 1010110011001101010011110101010101010111

 

Każda liczba binarna zawiera co najwyżej 250 cyfr binarnych, co oznacza, że w wielu językach programowania wartości niektórych z tych liczb nie da się zapamiętać w pojedynczej zmiennej typu całkowitoliczbowego, np. w języku C++ w zmiennej typu int. Napisz program, który da odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wynik4.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem oznaczającym odpowiednie zadanie.

Zadanie 4.1. (0–3) Podaj, ile liczb z pliku liczby.txt ma w swoim zapisie binarnym więcej zer niż jedynek. Przykład: Dla zestawu liczb:

 • 101011010011001100111
 • 10001001
 • 1000000
 • 101010011100
 • 100010

wynikiem jest liczba 3 (3 podkreślone liczby mają w swoim zapisie więcej zer niż jedynek).

Rozwiązanie

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;
 
//funkcja sprawdza, czy liczba ma wiecej zer
bool czy_wiecej(string liczba)
{
 int licz = 0;
 for(int i = 0; i < liczba.size(); i++)
  if(liczba[i]=='0') ++licz;
  else --licz;
 
 //jesli wiecej jest 0
 if(licz > 0) return true;
 
 return false;
}
 
int main()
{
 ifstream in("liczby.txt");
 
 if(in.is_open())
 {
  string liczba; //wczytana liczba
  int ile = 0; 
 
  for(int i=0; i<1000; i++)
  {
   in>>liczba;
   if(czy_wiecej(liczba)) ++ile; 
  }
 
  cout<<"Takich liczb jest: "<<ile<<endl;
  cin.get();
  in.close();
 }
 else
  cout<<"Problem z otwarciem pliku \"liczby.txt\"";
 
 
 return 0;
}
 

 

Zadanie 4.2. (0–3) Podaj, ile liczb w pliku liczby.txt jest podzielnych przez 2 oraz ile liczb jest podzielnych przez 8. Przykład: Dla zestawu liczb:

 • 101011010011001100000 (*), (**)
 • 10001001 100100 (*)
 • 101010010101011011000 (*), (**)
 • 100011

trzy liczby są podzielne przez 2 (*) i dwie liczby są podzielne przez 8 (**).

Rozwiązanie

Liczba w zapisie binarnym dzieli się przez dwa, jeśli na końcu stoi co najmniej jedno 0, natomiast przez osiem gdy tych zer jest co najmniej trzy.

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;
 
bool czy_przez_dwa(string liczba)
{
 //sprawdzenie, czy ostatni znak jest 0
 if(liczba[liczba.size()-1]=='0') 
  return true;
 return false;
}
 
bool czy_przez_osiem(string liczba)
{
 //sprawdzenie, czy trzy ostatnie znaki to 0
 if(liczba[liczba.size()-1]=='0'&amp;&amp;
 liczba[liczba.size()-2]=='0'&amp;&amp;
 liczba[liczba.size()-3]=='0') 
  return true;
 //gwarantuje sie, ze sa co najmniej trzy znaki
 return false;
}
int main()
{
 ifstream in("liczby.txt");
 
 if(in.is_open())
 {
  string liczba; //wczytana liczba
  int przez_dwa = 0, przez_osiem = 0; 
 
  for(int i=0; i<1000; i++)
  {
   in>>liczba;
   if(czy_przez_dwa(liczba)) ++przez_dwa;
   if(czy_przez_osiem(liczba)) ++przez_osiem; 
  }
 
  cout<<"Liczb podzielnych przez 2 jest: "<<przez_dwa<<endl;
  cout<<"Liczb podzielnych przez 8 jest: "<<przez_osiem<<endl;
  cin.get();
  in.close();
 }
 else
  cout<<"Problem z otwarciem pliku \"liczby.txt\"";
 
 
 return 0;
}
 

 

Zadanie 4.3. (0–6) Znajdź najmniejszą i największą liczbę w pliku liczby.txt.

Jako odpowiedź podaj numery wierszy, w których się one znajdują. Przykład: Dla zestawu liczb:

 • 101011010011001100111
 • 10001001011101010
 • 1001000
 • 101010011100
 • 1000110

 

najmniejsza liczba to: 1000110 największa liczba to: 101011010011001100111 Prawidłowa odpowiedź dla powyższego przykładu to: 5, 1.

Rozwiązanie

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
 ifstream in("liczby.txt");
 
 if(in.is_open())
 {
  //liczba - wczytana liczba z pliku
  //pomMin - przechowuje najmniejsza liczbe
  //pomMax - przechowuje najwieksza liczbe
  string liczba, pomMin, pomMax;
 
  //i - zlicza wiersze, nrMin - wiersz z najmniejsza liczba
  //nrMax - wiersz z najwieksza liczba
  int nrMin = 1, nrMax = 1;
 
  in>>liczba; //wczytanie pierwszej liczby
 
  pomMin = pomMax = liczba;
 
  for(int i=2; i<1001; i++)
  {
   in>>liczba;
   //szukanie maksymalnej --------------------------------------
   //jesli wczytana liczba ma wiecej znaków
   //oznacza to, ze jest wieksza
   if(liczba.size() > pomMax.size())
   {
    pomMax = liczba; //zapamietaj ja
    nrMax = i; //zapamietaj wiersz
   } 
   else
    //jesli maja po tyle samo znaków
    //to trzeba sprawdzic, która jest wieksza
    //operator > porównuje leksykograficznie
    if(liczba.size()==pomMax.size())
     if(liczba > pomMax)
     {
      //zapamietujemy ja
      pomMax = liczba;
      //oraz jej pozycje
      nrMax = i;
     }
   //szukanie minimalnej --------------------------------------
   //jesli wczytana liczba ma mniej znaków
   //oznacza to, ze jest mniejsza
   //operator < porównuje leksykograficznie
   if(liczba.size() < pomMin.size())
   {
    pomMin = liczba; //zapamietaj ja
    nrMin = i; //zapamietaj wiersz
   } 
   else
    //jesli maja po tyle samo znaków
    //to trzeba sprawdzic, która jest mniejsza
    if(liczba.size()==pomMin.size())
     if(liczba < pomMin)
     {
      //zapamietujemy ja
      pomMin = liczba;
      //oraz jej pozycje
      nrMin = i; 
     } 
  }
 
  cout<<"Najmniejsza znajduje sie we wierszu: "<<nrMin<<endl;
  cout<<"Najwieksza znajduje sie we wierszu: "<<nrMax<<endl;
  cin.get();
  in.close();
 }
 else
  cout<<"Problem z otwarciem pliku \"liczby.txt\"";
 
 
 return 0;
}