PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

queue


powrót

Następną STL-ową strukturą danych jest kolejka fifo, która została opisana w tym miejscu. Aby móc korzystać z niej należy użyć następującej biblioteki:

#include <queue> 

Lista operacji i nazwy metod przez które te operacje można wykonywać znajduje się poniżej:

  • constructor - konstruktor kolejki
  • back - zwrócenie ostatniego elementu w kolejce
  • empty - sprawdzenie czy kolejka jest pusta
  • front - zwrócenie pierwszego elementu w kolejce
  • pop - usunięcie elementu z początku kolejki
  • push - dodanie elementu na koniec kolejki
  • size - zwrócenie liczby elementów w kolejce